Algemene verkoopsvoorwaarden


Wij doen eerlijke zaken, en verwachten dit ook van onze klanten.
Wettelijk zijn we echter verplicht ‘algemene voorwaarden’ ter beschikking te stellen.

Algemeen

Door bij Release bvba te bestellen, geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan slechts na schriftelijke mededeling, dan wel schriftelijke goedkeuring door Release bvba worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Aanbiedingen / Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van RELeaSe Tea zijn vrijblijvend en Release bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Release bvba.
Release bvba is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien dit het geval is, zal Release bvba dit zo spoedig mogelijk melden via e-mail, na schriftelijke digitale ontvangst van de bestelling.

Prijzen

De prijzen voor aangeboden producten en diensten op onze website zijn in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Betalingen

Bestellingen worden ofwel cash afgerekend, op moment van ophaling bij het verkooppunt, of vooruitbetaald via overschrijving.
Pas na ontvangst van de betaling wordt een factuur bezorgd.

Levering

Indien op voorraad, worden bestellingen zo spoedig mogelijk verzonden na ontvangst van de betaling.
Release bvba is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen, of om hoge transportkosten te voorkomen, deelleveringen te weigeren.
Dit echter in schriftelijk overleg met de contractspartij.

Eigendom

Geleverde producten blijven eigendom van Release bvba tot het moment dat betaling door de klant heeft plaatsgevonden.
Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds, en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt Release bvba zich het eigendomsrecht op de zaken voor, tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan.
Zolang het eigendom van de door Release bvba verkochte zaken nog niet is overgegaan op de contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid, in oorspronkelijke staat en afgescheiden te bewaren.

De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Release bvba geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Reclames en aansprakelijkheid

De contractspartij heeft de verplichting om bij levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij Release bvba daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee dagen na levering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, op de hoogte te brengen via mail.
Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt.
Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de contractspartij te wijten is, zal in overleg het product in dezelfdetoestand teruggezonden worden, of voor rekening van de contractspartij worden hersteld/vervangen.
Op de door Release bvba geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals de betreffende fabrikant stelt.
Het risico tijdens het transport van de door de contractspartij bestelde producten, gaat op moment van levering over op de contractspartij.

Communicatie / bestelling

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen, ten gevolge van het gebruik van internet, of enig ander communicatiemiddel, in het verkeer tussen de contractspartij en Release bvba, dan wel tussen Release bvba en derden, is Release bvba niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Release bvba.

Verzendkosten

De contractspartij draagt altijd bij in de verzendkosten.
Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd, mits vooraf gemeld en in dezelfde staat als waarin deze verkeerden op het moment dat wij deze hebben verzonden.
De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de klant.
Wanneer producten worden geretourneerd i.v.m. een onjuiste omschrijving van objectieve zaken door ons, zullen wij de kosten van het retourneren vergoeden.
Ongefrankeerde retourzendingen zullen wij niet appreciëren.

Adreswijzigingen

Zolang Release bvba geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt de klant geacht gevestigd te zijn op het laatst bij Release bvba bekende adres.
De klant is aansprakelijk voor de door hem of haar bestelde artikelen welke op het oude adres worden afgeleverd, door het nalaten van het zenden van een adreswijziging naar Release bvba.

Rechten

Alle rechten m.b.t. teksten, afbeeldingen, etc. die beschikbaar zijn op RELeaSe-Tea.be, liggen bij Release bvba.
Niets hiervan mag worden gekopiëerd, opgeslagen of verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Release bvba.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België